ALLMÄNNA VILLKOR

Välkommen till Alexander Holmberg AB. Oavsett om du börjar din resa med coaching, utbildning, föreläsning eller i ett ledarprogram så är du varmt välkommen!

Nedan beskrivs våra allmänna villkor och vad som gäller för dig och oss. Med leverantör avses Alexander Holmberg och Team med organisationsnummer 556620-9697. Med deltagare avses dig som medverkande i ett ledarprogram, coaching, eller utbildning.

Giltighet
Dessa allmänna villkor gäller från och med den första januari 2020. 

1.0 Våra principer
Vi grundar allt arbete i ett antal principer som genomsyrar vår verksamhet. Dessa principer är;

Trygghet En trygg och utvecklande miljö är en förutsättning för att vi ska kunna utmanas och utvecklas tillsammans. Därför har vi tagit fram ett antal principer som bygger denna trygghet. 

Ärlighet Oavsett om du medverkar som klient eller deltagare strävar vi alltid efter att arbeta med ärlighet som grund när vi och du som deltagare ger återkoppling eller delar med oss av våra erfarenheter. 

Sharing and caring Vi arbetar ofta ideellt och med socialt ansvar som fokus. Med allt från entreprenörer som behöver stöd, till ungdomar som kommit i kläm. Att dela med sig är också att bry sig om. Det här gäller även i coaching och på våra utbildningar där du som deltagare också medverkar i att dela med dig av dina erfarenheter och kunskap.

Nyfikenhet Nyfikenhet är en viktig resurs för dig och din utveckling. Som deltagare förväntas du vara nyfiken på din utveckling och att utvecklas med andra deltagare.

Angelägenhet Oavsett om du går i coaching eller utbildning med oss så är din resa angelägen för oss. Att du tar de nödvändiga steg för att du ska lyckas. På samma sätt utgår vi från att den tid vi lägger ner tillsammans också är angelägen för dig. 

Öppenhet Vi delar med oss av våra erfarenheter, kunskaper och utvecklas tillsammans. Vi är öppna och generösa med vad vi lär oss tillsammans. 

There is no box. Just thoughts –  Oftast är det våra tankar som begränsar oss. Du har säkert hört uttrycket att “man ska tänka utanför boxen”. Vi tror att det är effektivare att inse att det faktiskt inte finns någon box. Det är våra tankar som begränsar oss. 

Det som sägs här stannar här – Självklart gäller strikt sekretess när det gäller individuell coaching. När vi arbetar i ett utbildande sammanhang så arbetar vi med principen att det som delas under utbildningen också stannar inom gruppen. 

2.0 COACHING
Coaching bokas på www.alexanderholmberg.se/boka. Bokad coachtimme faktureras senast den sista i varje månad. Bokning av coachpaket faktureras alltid i förskott. 

2.1 Priser coaching
Aktuell prislista uppges vid bokning på www.alexanderholmberg.se/boka. 

2.2 Coaching fysiskt möte
När du går i samtal med coach genomförs dessa på adressen slottsbacken 8 i Stockholm.

2.3 Coaching online
När du går i samtal online sker detta via zoom. Klienten förväntas ladda ner erforderlig mjukvara samt ha satt sig in i tekniken för genomförandet av ett onlinemöte. Tid som går åt till teknisk hantering är att betrakta som förbrukad.  

2.4 Coaching par
När du går i samtal som par genomförs dessa på adressen slottsbacken 8 i Stockholm och bokas via www.alexanderholmberg.se/boka. Första tillfället är två timmar. 

2.5 Coaching ungdom (13-18 år)
Förälder ska alltid närvara vid coaching av minderårig. 

2.6 Coaching barn ( mindre än 13 år)
Vi coachar inte barn. Däremot coachar vi gärna dig som förälder. 

2.7 Avbokning och ombokning av coaching
Klienten kan själv boka om eller boka av bokad tid senast ett dygn innan genomförandet. Bokas tid av efter detta är det att betrakta som förbrukad tid och ska ersättas.

2.8 Sekretess
När du bokar coaching med coach hos leverantören så råder sekretess mellan parterna. När du bokar via ditt företag så råder samma princip. Om du till exempel går via din HR-avdelning så råder strikt sekretess mellan leverantören och den betalande parten. 

4.0 Utbildning
Vi genomför öppna utbildningar och företagsinterna utbildningar. 

4.1 Kursmaterial
Kursmaterial och kurslitteratur ingår i kursavgiften. Efter fullföljd kurs erhålls diplom eller certifikat som bevis på ditt deltagande.

4.2 Öppna utbildningar
När vi håller utbildningar live anlitar vi extern part för leverans av kurslokal, förtäring och service. Vi eftersträvar alltid efter att hålla adekvat kvalitet för att genomföra utbildningen på bästa möjliga sätt. Vi strävar alltid efter minsta möjliga miljöpåverkan för genomförandet. 

4.3 Utbildningar Online
Våra utbildningar levereras ibland digitalt med interaktiva föreläsningar och lektioner. Vid leverans via extern tjänst som exempelvis Zoom – kan leverantören inte hållas ansvarig för deltagarens förutsättningar för att inneha för tillfället adekvat tekniska förutsättningar eller för den externa tjänstens kvalitet och leverans.

4.4 Anmälan
Anmälan till en utbildning är bindande och vid anmodan faktureras 25% av totalbeloppet vid bokning och slutlikvid faktureras i samband med utbildningens startdatum. Bokar deltagaren om sin plats till annat datum anses anmälningsavgiften förbrukad. 

4.5 Fakturerings- och betalningsvillkor vid bokning av utbildning
Efter din anmälan skickas en faktura för inbetalning av anmälningsavgiften och inför kursstart skickas ytterligare en faktura för inbetalning av utbildnings- avgiften. Fakturering sker med 10 dagars betalningsvillkor om inget annat avtalas.  Kursavgiften skall vara betald innan kursstart.

4.6 Avbokning och ombokning
Våra av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) riktlinjer. Kursbokningen är bindande för deltagarens företag eller privatperson så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Vid avbokning fram till och med 6 veckor innan kursstart återbetalas kursavgift med avdrag för anmälningsavgift.  Vid av- eller ombokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften exklusive anmälningsavgiften. 

Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften. Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med oss. Vi förbehåller oss rätten att skjuta på en kursstart om antalet anmälningar är för få.

Vi  förbehåller oss rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. I de fall examination, projektarbete eller motsvarande som genomförs inom ramen för utbildningen inte kan examineras vid utsatt datum, ges deltagaren möjlighet att examineras vid ett reservtillfälle schemalagt av oss.

4.7 Utbildningsavbrott samt ansvarsbegränsning
Om leverantören måste ställa in en icke påbörjad kurs, oavsett anledning, äger kunden rätt att ha erlagd kursavgift tillgodo inför framtida kurstillfälle. Om Alexander Holmberg AB  måste avbryta en redan påbörjad kurs, oavsett anledning därtill, skall Alexander Holmberg AB  i möjligaste mån tillse att kunden prioriteras plats vid närmast efterföljande kurstillfälle.

4.8 Sjukdom
Om du på grund av egen plötslig sjukdom inte har möjlighet att påbörja eller fullfölja bokad kurs, så får du gå om hela kursen vid ett annat tillfälle inom ett år mot en tillkommande bokningsavgift. Dock förfaller kursavgiften till betalning enligt ursprungligt förfallodatum. Sjukdom ska meddelas oss snarast, styrkas med läkarintyg, samt ska inte kunnat förutses vid tidpunkten för kursanmälan.

4.9 Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs, varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

5.0 Föreläsningar
Alexander Holmberg AB levererar inspirationsföreläsningar genom agent eller talarförmedling. 

5.1 Priser föreläsning
Arvode för föreläsning regleras mellan beställare och leverantör. 

5.2 Avbokningsregler
Vid avbokning av föreläsning utgår fullt arvode om avbokning sker fyra månader eller mindre innan utsatt datum för genomförandet. 

5.3 Reseersättning
Reseersättning utgår om föreläsningen sker utanför Stockholmsområdet med 40 kronor per mil.

5.4 Boendekostnader
Enklare boendekostnader utgår om föreläsningen sker på en förmiddag minst två timmar från Stockholm.
Enklare boendekostnader utgår om föreläsningen sker på en eftermiddag minst fyra timmar från Stockholm.  

5.5 Inspelning av föreläsning
Föreläsningen får inte spelas in och eller spridas inom eller utanför organisationen. För inspelning av föreläsning krävs separat överenskommelse. 

5.6 Utrustning
För fullföljande av föreläsning ska leverantören erhålla minst ett blädderblocksställ samt papper, möjlighet att spela musik via apple dator eller iphone samt tillgång till vatten med bubblor.

5.7 Kontaktperson
För uppdraget ska leverantören erhålla en kontaktperson som är tillgänglig för information kring eventet, förväntningar och annan information av värde för föreläsningens genomförande. 

6.0 Event & Seminarier
För event och seminarier med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för utbildning. För kostnadsfria event förbehåller vi oss rätten att vid avbokning debitera definierad för tillfället avgift för rörliga utgifter.


6.1 Kontaktuppgifter
Vid medverkan av event eller kurs godkänner du att bli kontaktad av Alexander Holmberg AB  via e-post eller telefon för information om Alexander Holmberg AB  erbjudanden.

7.0 GDPR
Din personliga integritet är viktig. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, för att administrera din bokning och för att tillgodose dig med erforderlig information. Syftet med datalagringen är för att kunna kommunicera med dig avseende utbildningar och våra tjänster.  Vi har fått dina uppgifter från www.alexanderholmberg.se och/ eller www.ledarbildarna.se.  Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under tjänstens genomförande. 

Vi delar inte information om dig till tredje part. Vi kan behöva  komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Verkställande Direktör för Alexander Holmberg AB. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@alexanderholmberg.se

8.0  Ränta och övriga avgifter
Dröjsmålsränta debiteras med 2 procentenheter per månad vid utestående likvid från och med 30 dagar efter fakturadatum till dess full likvid erlagts.
Samtliga priser anges exklusive moms.

9.0 Corona (covid-19)
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende antal medverkande deltagare på utbildningar, riktlinjer för minskad smittspridning och avstånd.